Bezpieczny Pracownik

            

Usługa Bezpieczny Pracownik

To zespół działań mających na celu określenie stopnia bezpieczeństwa informatycznego badanego podmiotu (przedsiębiorstwa, instytucji) oraz wykazanie obszarów podatności na ataki cybernetyczne w obszarze zasobów ludzkich, proceduralnym oraz infrastruktury.

Na podstawie wykazanych nieprawidłowości zlecający otrzymuje kompleksowe rozwiązanie (szkolenia, procedury, modernizacja infrastruktury), dopasowane do rodzaju badanego podmiotu, które należy wdrożyć w celu zwiększenia bezpieczeństwa informatycznego.

Usługa może znaleźć zastosowanie we wszystkich przedsiębiorstwach oraz instytucjach, które posiadają dostęp do Internetu, oraz których działalność związana jest m. in. z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej (korespondencja e-mail, obsługa kanałów social media, komunikatory internetowe).

Usługa opiera się na trzech podstawowych elementach, które składają się na bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstwa lub instytucji:

Eximo Project

Ludzie

W celu określenia świadomości informatycznej pracowników badanego podmiotu, Eximo Project opracowało 3-etapowy program weryfikacyjny.

I etap

Przeprowadzenie białego wywiadu OSINT – opartego o ogólnodostępne źródła o badanym podmiocie. Przeprowadzenie testu weryfikacyjnego (symulowany atak hakerski) dla wszystkich pracowników.

II etap

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników przez eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa ochrony danych.

III etap

Dostęp do szkolenia na platformie e-learningowej dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. (Autorska platforma ze szkoleniem dotyczącym zasad bezpieczeństwa informatycznego)

Eximo Project

Procedury

Na podstawie analizy działalności, przeprowadzonych testów weryfikacyjnych oraz kontroli infrastruktury informatycznej Eximo Project opracowuje realne, możliwe do wdrożenia procedury dostosowane do możliwości firmy lub instytucji. Eximo Project tworzy również polityki bezpieczeństwa dla pracowników i całej organizacji.

Pracownik oraz przedsiębiorstwo otrzymują wsparcie poprzez SOC (Security Operations Center) Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa – Zespół specjalistów Eximo Project, którego zadaniem jest analiza bezpieczeństwa sieci oraz reagowanie na wykryte zagrożenia. Zespół SOC może współpracować z Service Deskiem – I Linią Wsparcia Technicznego użytkownika – odrębnej usługi świadczonej przez Eximo Project – w celu jak najsprawniejszej reakcji na zaistniałe zagrożenie.

Eximo Project

Infrastruktura

W ramach usługi „Bezpieczny Pracownik” istnieje możliwość przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa i testów penetracyjnych dla systemów informatycznych używanych w firmie lub instytucji.

W ramach usługi „Bezpieczny Pracownik” istnieje możliwość kontroli systemów, aplikacji i urządzeń autorskim systemem monitoringu informatycznego stworzonym przez firmę Eximo Project.

Eximo Project