F5Wizard

Monitoring IT.
Biznes wymaga wiedzy.

F5Wizard

Eximo Project jest polskim producentem oprogramowania wykorzystywanego do monitoringu infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw działających w wielu gałęziach gospodarki.

System F5Wizard z powodzeniem spełnia funkcje kontrolne i zarządcze, zapewniając kompleksową ochronę istotnych z punktu widzenia działalności biznesowej usług, aplikacji i systemów IT. 

Z możliwości monitoringu F5Wizard korzystają między innymi producenci pojazdów szynowych, liderzy rynku branży FMCG oraz firmy branży ubezpieczeniowej i podmioty administracji publicznej.

F5Wizard

Rozbudowane i w pełni skalowalne możliwości systemu umożliwiają precyzyjne monitorowanie wskazanych parametrów. F5Wizard doskonale sprawdza się jako narzędzie usprawniające administrację infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie oraz system, dzięki któremu kadra menedżerska i zarządcza zyskuje pełną i czytelną informację na temat bieżącej utylizacji systemów i aplikacji. 

F5Wizard wyróżnia się na rynku systemów monitoringu możliwością korelacji zdarzeń historycznych. Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za rozwój infrastruktury zyskują możliwość obserwacji i prognozowania przewidywanego działania systemów w firmie. Korelacja zdarzeń ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i stopień bezawaryjności aplikacji dając administratorowi wyraźny sygnał o możliwym problemie z dostępnością do krytycznych zasobów, który może wystąpić w określonym na podstawie porównania danych terminie.


Korzyści wynikające
z użytkowania
systemu F5Wizard:

 • Czytelna i zrozumiała informacja o stanie twoich systemów, urządzeń i aplikacji zgromadzona w jednym miejscu.
 • Możliwość indywidualnego konfigurowania poszczególnych monitorów przypisanych do konkretnej aplikacji lub systemu.
 • Wieloagentowość – łatwe monitorowanie aplikacji i  systemów z wewnątrz struktury IT jak i publicznej sieci Internet.
 • Mierzalne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa twojej infrastruktury IT.
 • Modyfikacja zakresu obowiązków użytkowników– nadawanie ról, tworzenie grup kontaktów i zarządzanie dyżurami – prosto i intuicyjnie.
 • Przeprowadzanie cyklicznych testów penetracyjnych identyfikujących poszczególne podatności aplikacji czy systemów.
 • Analiza podatności wg. OWASP – (Open Web Application Security Project) .
 • Funkcjonowanie usługi w modelu SaaS (Software as a Service)

OWASP - Open Web Application Security Project

OWASP

Open Web Application Security Project to międzynarodowa organizacja non-profit propagująca wiedzę na temat bezpieczeństwa aplikacji. Poprzez popularyzację wiedzy o metodologii, narzędziach i technologii konkretnych rozwiązań dostępnych na rynku IT edukuje specjalistów od bezpieczeństwa informacji na całym świecie. Pozostaje jednocześnie organizacją niezależną, niezwiązaną z żadną firmą technologiczną.

Co to jest OWASP TOP 10?

To zbiór 10 najbardziej krytycznych zagrożeń dla aplikacji internetowych, stanowiący podstawę dla opracowywania metod produkcji bezpiecznego oprogramowania.

Każde z zagrożeń zawiera:

 • jego opis
 • przykładowe podatności
 • przykładowe próby ataków
 • wskazówki jak uniknąć zagrożenia
 • odniesienia do OWASP i zasobów pokrewnych

SaaS - Software as a Service

Software as a Service – czyli oprogramowanie jako usługa. Model dystrybucji polegający na zdalnym udostępnieniu oprogramowania przez Internet. Dostęp do aplikacji możliwy jest poprzez interfejs przeglądarki internetowej. Oprogramowanie znajduje się na serwerze, eliminując konieczność uruchamiania aplikacji na komputerze użytkownika.

Zalety dystrybucji oprogramowania w modelu SaaS:

 • Brak wysokich opłat licencyjnych. Płatność w formie abonamentu miesięcznego.
 • Brak długotrwałego procesu wdrażania aplikacji.
 • Użyteczność – aplikacja projektowana jest pod kątem maksymalnej użyteczności w zdalnym modelu obsługi.
 • Brak konieczności instalowania aplikacji na komputerach użytkowników.
 • Responsywność - możliwość korzystania z aplikacji na dowolnych urządzeniach przenośnych.
 • Oszczędności w serwisowaniu– brak konieczności utrzymywania stanowisk w wewnętrznych działach IT dedykowanych do obsługi aplikacji.
 • Brak kosztów sprzętowych - rozbudowy infrastruktury.
 • Skalowalność usługi – możliwość precyzyjnego określenia zapotrzebowania na konkretne funkcjonalności ze strony klienta.
 • Duża dostępność  oraz gwarantowany poziom bezpieczeństwa informatycznego.

Aplikacje - kontroluj szybko i intuicyjnie.

Monitoring F5Wizard posiada funkcjonalność, dzięki której możliwe jest grupowanie wybranych komponentów w logiczną całość tworząc jednolite Aplikacje. Ten typ zarządzania pozwala na wydzielenie monitorowanych zasobów w sposób czytelny i łatwy do kontroli.

F5Wizard

Jak to działa?

Utworzenie Aplikacji monitorującej kondycję systemu obsługi poczty elektronicznej.

Funkcjonalność polega na skupieniu w jednym miejscu monitorów kontrolujących pracę routerów, firewalli, serwerów pocztowych i serwerów DNS. Zastosowanie predefiniowanych reguł pozwala na otrzymanie wyraźnego komunikatu ostrzegającego o możliwym problemie w obrębie Aplikacji: Poczta Elektroniczna.

Dzięki gotowym regułom możliwe jest sprecyzowanie sposobu w jaki będzie przebiegać weryfikacja poszczególnych parametrów, między innymi dostępność portów, obecność na listach spamowych, czy czas odpowiedzi serwera DNS. F5Wizard umożliwia również tworzenie indywidualnych reguł przy użyciu własnych skryptów. Automatyczna analiza stanu zasobów pomaga w znaczący sposób wesprzeć administratorów, szczególnie w dużych i złożonych środowiskach IT.

Aby ułatwić przeglądanie zdarzeń, funkcjonalność Aplikacje została wyposażona w oś czasu, która w sposób chronologiczny prezentuje dane historyczne określające stan Aplikacji. Poszczególne statusy prezentowane są również w formie wykresu ukazującego stan Aplikacji w czasie.

Odwiedź stronę F5Wizard aby poznać wszystkie funkcjonalności systemu monitoringu IT.

 

Reakcje - proaktywne działanie F5Wizard.

System monitoringu F5Wizard z wyprzedzeniem reaguje na zmiany w infrastrukturze informatycznej klienta. Dzięki możliwości konfiguracji konkretnych parametrów, F5Wizard prognozuje zagrożenie nadmiernego przeciążenia kontrolowanego systemu autonomicznie podejmując decyzję o zwiększeniu zasobów niezbędnych do utrzymania wysokiej dostępności.

F5Wizard

Jak to działa?

W przypadku przewidywanej niewydolności serwerów fizycznych lub maszyn wirtualnych spowodowanych, np. gwałtownie zwiększającą się liczbą odwiedzin na stronie internetowej, monitoring F5Wizard samodzielnie podejmuje decyzję o dodaniu kolejnych maszyn.

Proaktywne zwiększenie zasobów eliminuje sytuację, w której wydolność infrastruktury osiąga poziom krytyczny. Wykorzystanie tej funkcjonalności doskonale sprawdza się np. w przypadku serwisów sprzedażowych, nie dopuszczając do spadku satysfakcji klientów dokonujacych transakcji.

Automatyczna reakcja monitoringu F5Wizard zapobiega spowolnieniu lub uniemożliwieniu obsługi spływających zleceń. Autonomiczna i odpowiednio wczesna decyzja o dodaniu kolejnych zasobów do systemu powoduje, że proces sprzedaży przebiega w sposób niezakłócony. Ewentualne niedogodności mogące nastąpić w przypadku zbyt późnego podjęcia działań ze strony administratora systemu są wyeliminowane i całkowicie nieodczuwalne dla użytkowników dokonujących transakcji poprzez platformę sprzedażową.

Reakcja związana z uruchomieniem dodatkowych maszyn wirtualnych, zwiększeniu pamięci czy dodaniu dodatkowych vCPU jest jedną z wielu możliwości reakcji systemu F5Wizard , w innych przypadkach możemy np. wyłączyć/włączyć port przełącznika, zrestartować proces, zmienić konfigurację firewall-a, czy też uruchomić skrypt związany z bazą SQL. Możliwości reakcji na zmianę stany ważnej aplikacji biznesowej są praktycznie nieograniczone!

Odwiedź stronę F5Wizard aby poznać wszystkie funkcjonalności systemu monitoringu IT.

Ponadto funkcjonalność Aplikacje umożliwia:

 • Wygenerowanie czytelnej informacji dla biznesu o aktualnej sytuacji bez szczegółów technicznych
 • Reagowanie przez system powiadomień na zmiany stanów poszczególnych zasobów jak i całych Aplikacji
 • Kontrolowanie przez klienta procesu analizy danych z uwzględnieniem zależności występujących pomiędzy poszczególnymi elementami aplikacji

Usługa F5wizard realizowana jest w oparciu o elementy metodologii ITIL

Wspierając kadrę zarządczą i menedżerską F5Wizard daje im możliwość konfiguracji cyklicznych raportów uwzględniających wskazane dane oraz przypisanie ich do grup użytkowników wybranych według uprawnień.

F5Wizard

Referencje

Poznaj opinie naszych klientów.

"Różnorodność systemów informatycznych oraz konieczność utrzymania wysokiej sprawności stanowi duże wyzwanie dla naszych służb informatycznych. Implementacja systemu F5Wizard oraz stały monitoring umożliwił przewidywanie kierunków rozwoju infrastruktury. Dzięki znacznemu wzrostowi dostępności do kluczowych systemów, możemy lepiej realizować zadania postawione przed naszą jednostką."

- Jacek Makarewicz, Kierownik Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury Wydziału Informatyki
NFZ Bydfoszcz

"Działając w branży e-commerce szczególny nacisk kładziemy na jakość kontaktów z naszymi klientami. Pewność, że korespondencja e-mail działa bez zakłóceń jest kluczowa. Korzystając z monitoringu F5Wizard mamy ciągły nadzór nad infrastrukturą poczty elektronicznej i natychmiast identyfikujemy źródła problemów."

- Maciej Karpusiewicz, Członek Zarządu, Dyrektor Działu IT
OPONEO.PL SA

"Wysoka dostępność aplikacji internetowej CUK Ubezpieczenia to być albo nie być dla naszej działalności. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której agenci pozbawieni są możliwości wyceny i sprzedaży polis klientów. F5Wizard oraz wsparcie techniczne producenta to doskonały wybór dla chcących spać spokojnie."

- Przemysław Grabowski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju
CUK Ubezpieczenia

"Produkcja w systemie trzyzmianowym to organizacyjne i technologiczne wyzwanie dla całej Firmy. Całodobowy nadzór z wykorzystaniem narzędzi monitorujących F5Wizard pozwala na szczegółową i kompleksową kontrolę naszych linii produkcyjnych."

- Benedykt Kulesza, Specjalista ds. Informatyki
SKIBA Zakłady mięsne